در حال نمایش 17 نتیجه

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-60P3T1A

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت تروپیکال گرین مدل GDS-60P3T3/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۶۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۶.۳۷۵.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-60P3T1/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-48P3T1A

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت تروپیکال گرین مدل GDS-48P3T3/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-48P3T1/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵.۲۵۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-36P1T1A

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۶.۲۵۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت تروپیکال گرین مدل GDS-36P1T3/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-30P1T1A

موجود در انبار

قیمت اصلی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-36P1T1/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۹۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۳.۰۵۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت تروپیکال گرین مدل GDS-30P1T3/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۹.۷۵۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-24P1T1A

موجود در انبار

قیمت اصلی ۸۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۶.۵۲۵.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت تروپیکال گرین مدل GDS-24P1T3/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۸۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۰.۳۷۵.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-24P1T1/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۷۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۶.۹۲۵.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-18P1T1A

موجود در انبار

قیمت اصلی ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت تروپیکال گرین مدل GDS-18P1T3/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۶۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۸.۹۷۵.۰۰۰ تومان است.

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-18P1T1/R1

موجود در انبار

قیمت اصلی ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان است.